Hướng dẫn lấy quyền dữ liệu máy chấm công về USB

Hướng dẫn Lấy dữ liệu chấm công về USB

–     Ấn nút M/OK  màn hình hiện ra

–     Chọn mục quản lý USB, màn hình hiện ra như sau:

Tải về: Tải dữ liệu chấm công từ USB vào máy chấm công. Bấm OK như màn hình sẽ hiện ra như sau:

– Tải dữ liệu chấm công – chọn tất cả

Chọn dữ liệu muốn tải, bấm OK và tải về

Hướng dẫn quản lý dữ liệu trên máy chấm công thêm xóa sửa

Quản lý dữ liệu : cho phép Xoá dữ liệu, sao chép dữ liệu và khôi phục lại dữ liệu của máy chấm công.  Vào mục quản lý dữ liệu, màn hình sẽ hiện ra như sau:

Khôi phục dữ liệu: Cho phép khôi phục dữ liệu trên máy chấm công, bao gồm khôi phục dữ liệu từ máy chấm công và từ USB. Vào khôi phục dữ liệu

Sao lưu dữ liệu: Cho phép sao chép dữ liệu trên máy chấm công, bao gồm sao lưu dữ liệu vào máy chấm công và vào USB. Vào Sao lưu dữ liệu

Hướng dẫn Xoá dữ liệu:

Xoá dữ liệu có mặt: Xoá dữ liệu chấm công.

Xoá tất cả dữ liệu: Xoá tất cả dữ liệu thông tin, dấu vân tay và dữ liệu chấm công

Huỷ quyền admin: Huỷ quyền quản trị cấp cao

Những bài viết liên quan

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công 

Tác dụng của máy chấm công bằng dấu vân tay cho doanh nghiệp

Related Articles

Leave A Comment?