Hướng dẫn giao thức TR-069 và điện thoại IP Grandstream

Giao thức TR-069 là gì?

Hướng dẫn giao thức TR-069 và điện thoại IP Grandstream

Nó là giao thức để liên lạc giữa CPE (Thiết bị tiền đề của khách hàng) và ACS (Server Cấu hình tự động). Cung cấp cấu hình tự động an toàn cũng như các chức năng quản lý CPE khác trong một Framwork.

TR-069 là viết tắt của “Technical Report” được định  danh bởi Broadband Forum.  Chỉ định bởi  CPE CWMP Management Protocol”. Nó thường sử dụng HTTP, HTTPS làm phương tiện vận chuyển để liên lạc giữa CPE và ACS. Việc trao đổi tin nhắn đang sử dụng SOAP (XML_RPC) để cấu hình và quản lý thiết bị.

Phiên bản xuất bản cuối cùng của tiêu chuẩn là sửa đổi 2 (CWMP1.1). Lõi xác định giao thức, phiên thiết lập. Cấu trúc trao đổi tin nhắn và các cuộc gọi thủ tục từ xa.

Tại sao nên sử dụng TR-069?

Nhà cung cấp dịch vụ, sử dụng TR-069, có một nền tảng chung để quản lý tất cả các thiết bị Grandstream và  CPE. Bất kể loại thiết bị cũng như nhà sản xuất.

Thông thường việc quản lý TR-069, sẽ được các nhà cung cấp sử dụng trong các triển khai quy mô lớn.
Đầu tiên, các đơn vị cần được cung cấp ban đầu với các tham số kết nối ACS. Sau đó, có thể kết nối với máy chủ. Có một số cách để làm việc cấu hình ban đầu này như là cung cấp trước đơn vị gửi đến người dùng cuối. Tuy nhiên, Grandstream cung cấp dịch vụ chuyển hướng được gọi là GAPS. Có thể đảm nhiệm việc thiết lập các tham số ACS ban đầu. Ứng dụng phổ biến này không dễ dàng đạt được trước đây do các cơ chế độc quyền của nhà cung cấp CPE. Cho cung cấp / quản lý. Các bạn vào link sau đây để hiểu rõ hơn: Hướng dẫn về dịch vụ TR069 GXP

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?