Hướng dẫn thiết lập tính năng Phone Provision trên dòng tổng đài Zycoo CooVox

Hướng dẫn thiết lập tính năng Phone Provision trên dòng tổng đài Zycoo CooVox

Phone Provision với mã xác thực nhanh

Mã đăng ký nhanh là số được tạo ngẫu nhiên gồm 3 chữ số. Cho cấu hình nhanh số mở rộng trên tổng đài ZYCOO CooFone H81 / H81P và H83.
Để đảm bảo mã đăng ký nhanh hoạt động, trước tiên, hãy tắt PNP Telephony -> Extentions -> Phone Provision page. Sau đó kết nối điện thoại IP ZYCOO CooFone H81 / H81P và H83 với cùng mạng LAN với hệ thống IPPBX. (Vlan bạn không thể sử dụng, vì chúng tôi sử dụng muticast. Trừ khi bạn có thể định cấu hình chuyển đổi Vlan của mình)
Khi điện thoại khởi động, bạn sẽ thấy trên màn hình điện thoại dòng thông báo “Auto Provision”.

Màn hình cung cấp mã đăng ký nhanh H81 / H81P

Màn hình cung cấp mã đăng ký nhanh H83

Bây giờ bạn nhấn nút View và nhập Mã đăng ký nhanh của số máy nhánh mong muốn và nhấn Start.

Khi bạn nhấn Start, nó sẽ quay trở lại màn hình điện thoại mặc định.

Điện thoại sẽ bắt đầu tải xuống các cấu hình từ hệ thống IPPBX, sẽ mất 10 đến 20 giây. Sau đó điện thoại sẽ khởi động lại, sau khi khởi động lại điện thoại sẽ được cấu hình và sẵn sàng cho các cuộc gọi điện thoại.
[Lưu ý]
Mã đăng ký nhanh sử dụng để định cấu hình chỉ một số tiện ích mở rộng trên điện thoại IP CooFone H81 / H81P và H83. Các khóa DSS cũng không thể được cấu hình.

Phone Provision với PNP

Các bạn vào: Telephony -> Extentions ->Phone Provisioning.

Bạn bật PNP và nhấn chọn nút   để tìm kiếm các điện thoại đã kết nối trong cùng một mạng LAN. ((Vlan bạn không thể sử dụng, vì chúng tôi sử dụng muticast. Trừ khi bạn có thể định cấu hình chuyển đổi Vlan của mình).

Các điện thoại IP được phát hiện sẽ được liệt kê ở đây để cấu hình. Bấm vào nút để cấu hình điện thoại
Lấy H83 làm ví dụ. Có 4 dòng có sẵn để được cấu hình.

Chỉ đặt một số máy nhánh trên Line1 trở lên trên các dòng khác theo yêu cầu của người dùng. Nếu nó là điện thoại vận hành hoặc BLF điện thoại của thư ký cũng có thể cần phải được cấu hình. Có 7 phím trên H83 ở cả hai bên của màn hình điện thoại có thể được sử dụng làm Line key và BLF key. Key thứ tám được sử dụng để chuyển trang. Bạn hầu như có thể chuyển 4 trang để bạn có thể nhận tổng cộng 28 Key cho Line và BLF.

Theo mặc định

Theo mặc định, 4 phím đầu tiên trên trang đầu tiên là các Line key. Nếu có chỉ một số máy nhánh được cấu hình trên H83 này. Bạn có thể không cần bất kỳ Line key nào để chọn các Line. Bạn có thể cấu hình 28 phím làm các BLF key. Nếu bạn đã cấu hình 2 hoặc nhiều tiện ích mở rộng trên H83 này. Chỉ cần cấu hình cùng số lượng Line Key và các Key khác. Có thể được cấu hình như các BLF key.

Trong ví dụ trên, điện thoại IP H83 có Line 1 với phần mở rộng 191 và Line 2 với 192 được cấu hình. 2 khóa DSS đầu tiên đã được cấu hình là Line key. Thứ ba, các khóa DSS thứ tư và thứ năm đã được cấu hình là các khóa BLF và theo dõi 3 tiện ích mở rộng Trạng thái trên Line 1.
Để biết cấu hình chi tiết hơn của các phím DSS của điện thoại IP H83.

Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng điện thoại IP.

[Lưu ý]

Bên cạnh điện thoại IP ZYCOO, tính năng cung cấp PNP cũng hỗ trợ các điện thoại Grandstream, Yealink, Escene, AkuVox, Htek, Cisco, MOCET, Fanvil và Snom IP. Đối với những điện thoại này, cấu hình nâng cao không khả dụng.

 

Related Articles

Leave A Comment?