Hướng dẫn sử dụng tổng đài Panasonic KX-TES308 và KX-TES824

Hướng dẫn sử dụng tổng đài Panasonic KX-TES308 và KX-TES824

Hướng dẫn sử dụng tổng đài Panasonic KX-TES308 và KX-TES824

1)Gọi ra ngoài (Outgoing call)

PT/SLT
Nhấc máy -> 9 -> Số máy cần gọi
(Pickup the handset + dial 9 + dial telephone number)

2)Gọi nội bộ (Internal call)

PT/SLT
Nhấc máy -> Số máy nội bộ
(Pickup the handset + dial extentions number)

3)Truyền cuộc gọi (Transfer the call)

Trong khi đàm thoại: (In calling)
PT
TRANSFER -> Số máy lẻ cần chuyển
(Press transfer + dial extension number)
SLT
FLASH -> Số máy lẻ cần chuyển
(Press flash + dial extension number)

4)Lấy lại cuộc gọi ( Call pickup )

Trong cùng nhóm:
Nhấc máy -> 4 0 ( # 4 0 : Nếu đã thay đổi số máy lẻ Plan 2, 3 )
(Pickup the handset + dial 40 or #40)
Khác nhóm:
Nhấc máy -> 4 -> Số máy cần cướp ( # 4 : Nếu thay đổi Plan 2, 3 )

5)Tự động gọi lại khi máy bận

Khi gọi tới máy lẻ đang bận -> 6 -> Cúp máy

6)Báo thức trên máy lẻ

– Cài đặt báo thức tại vị trí máy:
PT/SLT
Cài đặt:
Nhấc máy -> 7 6 -> Giờ 00: Phút 00 -> 0:AM/1:PM ->
1:Một lần / 2:Hàng ngày -> #
Xoá cài đặt:
Nhấc máy -> 7 6 -> 2 -> #
– Cài đặt báo thức cho máy lẻ từ bàn trực ( Từ máy điện thoại hỗn hợp )
Cài đặt:
Nhấc máy -> 7 6 4 -> Số máy lẻ -> # -> 7 6 -> Giờ 00: Phút 00 -> 0:AM/1:PM -> 1:Một lần / 2:Hàng ngày -> #
Xoá cài đặt:
Nhấc máy -> 7 6 4 -> Số máy lẻ -> # -> 7 6 2 -> #

7)Chuyển cuộc gọi khi đi vắng, máy bận hoặc không trả lời ( DNW )

Cài đặt:
Nhấc máy -> 7 1 -> [A] -> Số máy cần chuyển cuộc gọi tới -> #
[A] = 1: Tất cả các cuộc gọi
2: Máy bận / Không trả lời
3: Chuyển ra ngoài trung kế

Xoá cài đặt:
Nhấc máy -> 7 1 -> 0 -> #

8)Chức năng chống làm phiền ( DND )

PT/SLT
Cài đặt:
Nhấc máy -> 7 1 -> 4 -> #
Xoá cài đặt:
Nhấc máy -> 7 1 -> 0 -> #

9)Chuyển chế độ làm việc của Tổng đài

PT
Nhấc máy -> 7 8 -> [A] -> #
[A] = 1: Ngày
2: Đêm
3: Trưa
0: Trở về chế độ đang hoạt động.

10)Khoá máy lẻ

PT/SLT
Cài đặt:
Nhấc máy -> 7 7 -> Mã số ( 4 số ) -> Mã số -> #
Xoá cài đặt:
Nhấc máy -> 7 7 -> Mã số -> #

11)Sử dụng mã cá nhân gọi ra vùng cấm.

PT/SLT
Nhấc máy -> 9 * * -> Mã Cá nhân -> Số máy cần gọi

12)Đàm thoại hội nghị

Trong khi đang đàm thoại 2 máy
Đàm thoại 3 máy ( 2 Ext, 1 CO )
PT/SLT
CONF / FLASH -> Số máy -> CONF / FLASH -> 3 -> Đàm thoại 3 máy
Đàm thoại 5 máy ( 3 Ext, 2 CO )
PT
Nhấc máy -> 2 2 * -> [ Số máy -> CONF ] -> CONF -> Đàm thoại 5 máy

13)Ghi âm lới chào ( Sử dụng chức năng DISA )

PT
Tổng đài cho phép sử dụng 8 lời chào khác nhau
Ghi âm:
PROGRAM -> 9 -> 1 – -> Chờ tín hiệu “Tút” -> Ghi âm -> STORE
Nghe lại:
PROGRAM -> 9 -> 3
Xoá :
PROGRAM -> 9 -> 0 -> 1 ( 2-8 )

14)Card voicemail KX-TE82492

A. Cài đặt lời chào cho từng máy lẻ phát ra thông báo khi người gọi vào máy lẻ đó trong chế độ voicemail:
Nhấc máy -> 723 -> [A] -> #
[A] = 1: Ghi âm lời thoại thông báo
2: Nghe lại lời thoại thông báo
0: Xóa lời thoại thông báo
B. Chuyển cuộc gọi vào hộp thư thoại khi đi văng:
Nhấc máy -> 711 -> [A] -> 725 #
[A] = 1: Chuyển tất cả các cuộc khi gọi vào vào voicemail
2: Chuyển khi máy bận hoặc không trả lời
0: Hủy bỏ chế độ chuyển cuộc gọi
C. Kiểm tra tin nhăn để lại cho mình:
Nhấc máy -> 725 -> [A] -> #
[A] = 1: Nghe tin nhắn từ đầu
2: Nghe tin nhắn mới
3: Xóa tin nhắn đang nghe
9: Nghe tin nhắn trước
0: Xóa hết tin nhắn

Leave A Comment?